Semalt hünärmeni: Global onlaýn marketing strategiýasyny nädip has gowy gazanmaly

Marketing menejeri, telekeçi ýa-da kiçi bir işiň eýesi bolsaňyz, belki onlaýn marketing çäreleriňizi gowulaşdyrmak islärsiňiz. FMGG pudagynda ýa-da .com işinde bolsaňyzam, halkara derejesinde iş alyp barýan bir kompaniýaňyz bar bolsa, onlaýn sahypaňyz dürli dillere terjime ediler we dürli sosial media platformalary bilen birikmegi dowam etdirer. Bu ýagdaýda, poçtaň has köp gatnaşmagyny üpjün etmek üçin iň amatly wagtyň, eksport etmeli hyzmatlaryňyzyň we Google Mahabatlaryňyza garaşmak üçin ajaýyp SEO hünärmenlerini nädip ulanmalydygyňyzy bilmelisiňiz.

Şeýle-de bolsa, ýerli maksatly bazarlaryňyzdaky müşderileri gözläp, goşmaça aralyk hakda pikir etdiňizmi? Tabytlaryňyz we medeni meseleleriňiz barada halaýan maglumatlaryňyzyň ýeterlik däldigine ynanýarsyňyzmy?

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Ross Barber ajaýyp gyzykly mazmuny düzmäge we halkara web esasly marketing strategiýany ösdürmäge kömek etmek üçin iň täsirli usullary düşündirýär.

Müşderileriňizi gowy tanaň

Halkara müşderileriňiz hakda dürli maglumat çeşmelerini öwrenmek üçin ep-esli wagt sarp ediň. Mümkin bolsa, ýerdäki müşderiler bilen aragatnaşyk saklaýan sebit hünärmenleri bilen maslahatlaşyň. Dogry müşderilere ene dilinde gowy düzülen habary dizaýn etmek, söhbetdeşlik derejäňizi ýokarlandyrmagyň ygtybarly usulydyr.

Müşderileriňizi gowy tanaň

Halkara müşderileriňiz hakda dürli maglumat çeşmelerini tapmak üçin möhüm wagt sarp ediň. Mümkin bolsa, birinji gatdaky müşderiler bilen aragatnaşyk saklaýan sebit hünärmenlerine ýüz tutuň. Ene dilinde dogry müşderilere gowy düzülen habary dizaýn etmek, gürleýiş derejäňizi ýokarlandyrmagyň ygtybarly usulydyr.

Marketing mazmunyňyzy lokallaşdyryň

Habary lokallaşdyrmak, marketing habaryňyzy mandarin, arap, ispan ýa-da uly müşderi bazasy bolan islendik ýerde düzmek üçin gowy strategiýadyr. Şeýle hem, web sahypaňyzyň iňlis dilindäki görnüşini lokallaşdyrmagy ýatdan çykarmaň. Netijede, müşderileriňiz deň däl, şonuň üçin Angliýadaky sarp edijiler Kanadadaky alyjylara meňzemeýär. Şonuň üçin tendensiýalar, tekstler, blog ýazgylary we ýazgylar aýratyn isleglerine görä düzülmeli.

Engerli dwigatellere we gözleg şertlerine üns beriň

SEO hünärmeniňiz, web esasly marketing býudjetiňizden has gowy peýdalanmak üçin müşderileriňiz tarapyndan ýerli ulanylýan dürli açar sözler we gözleg sözleri barada bilýändigine göz ýetiriň. Dürli ýerli mahabat berijileriň sebit gözleg ulgamlary bilen işleşip biljekdigine üns beriň.

kesgitlenmedik

Şereketiňiz kiçi bolsa ýa-da markaňyz gowy gurulmadyk bolsa, meşhur gazetleriň ýa-da magazinesurnallaryň baş sahypasynda çykyş etmek mümkin däl. Customersöne müşderileriňiziň saýlap biljek sebitleýin bloglary ýa-da önümiňizi ýa-da hyzmatyňyzy doldurýan kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy gurup başlap bilersiňiz.

Howplary we kynçylyklary dörediň

Işiňizi onlaýn mahabatlandyranyňyzda SWOT we PEST derňewlerinden alnan bilimleri äsgermezlik etmek maslahat berilýär. Her kärhananyň özüne mahsus howplary we kynçylyklary bar we täze tehnologiýanyň täsiri we kanunlaryň üýtgemegi önümiňize ýa-da hyzmatyňyza nähili täsir edip biljekdigini gowy bilmelisiňiz. Web esasly marketing çärelerini ösdürmäge kän üns bermäň we bäsdeşlik artykmaçlyklaryny berýän özboluşly aýratynlyklaryň üstünde işläň.

mass gmail